1. Legemidler og bilkjøring

For en rekke reseptpliktige legemidler er det fastsatt konkrete grenser for hva du kan bruke, hvor mye du kan bruke og når du kan bruke, og samtidig oppfylle generelle helsekrav til å inneha førerkort.

Her er det mye å være oppmerksom på. Viktige forskjeller inkluderer:

  • Hvorvidt du bruker legemiddelet med eller uten gyldig resept.
  • Hvorvidt du bruker legemiddelet regelmessig eller sporadisk.
  • Hvorvidt du bruker ett eller flere legemidler som omfattes av regelverket.
  • Hvorvidt du tilhører førerkortgruppe 1 (AM, S, T, A1, A2, A, B, BE), førerkortgruppe 2 (C1, C1E, C, CE) eller førerkortgruppe 3 (D1, D1E, D, DE).

NB: Merk at det i mange tilfeller ikke spiller noen rolle hvorvidt du faktisk kjører bil eller ikke. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig kun å «la bilen stå» dersom din medisinbruk ikke er forenlig med hva som kreves i regelverket – helsekravene omhandler retten til å ha førerkort generelt. Det kan gis unntak fra dette dersom du kun skal bruke medisinene i en kort periode, samt i den tiden som kreves for å tilvenne deg legemiddelet etter påbegynt medisinering eller doseendring.

Generelt er du også selv pliktig til å vurdere hvorvidt du er skikket til å kjøre bil. Dersom du har en medisinbruk som er forenlig med regelverket, men likevel ikke føler at du er skikket til å kjøre bil, skal du la bilen stå!

HER KAN DU FINNE MER INFORMASJON OM:

1.1 Bruk av reseptpliktige legemidler med resept

1.2 Bruk av reseptpliktige legemidler uten resept, eller utover fastsatt dosering

2. Rusmidler og bilkjøring

3. Trafikkontroll