2.3. Bruk av rusmidler utenom bilkjøring

Dersom du innrømmer eller blir tatt for bruk av illegale rusmidler, selv om du aldri kjører ruspåvirket, er det i prinsippet mulig at du likevel må gi fra deg førerkortet i en periode. Dette blir en vurderingssak fra legen, som må avgjøre hvorvidt du oppfyller de generelle helsekravene til å inneha førerkort. Det samme vil også gjelde for problematisk alkoholbruk samt misbruk av legemidler.

Mer spesifikt må legen vurdere hvorvidt din rusbruk medfører helseskade og gir økt trafikksikkerhetsrisiko, og/eller hvorvidt du har utviklet en avhengighet av det aktuelle rusmiddelet. «Helseskade og økt trafikksikkerhetsrisiko» betyr en bruk som påvirker helsen i den grad at det går ut over evnen til sikker bilkjøring både når du er og ikke er påvirket av det aktuelle rusmiddelet. Det er ikke noen klar grense for når en rusbruk er av en slik art at det får konsekvenser for førerkortet. Her vil komparentopplysninger, rusmiddelanamnese, jobbsituasjon, skadehistorikk, kliniske undersøkelse og biomarkører måtte tas med i vurderingen.

I praksis er det likevel mange leger som mener at selv sporadisk bruk av illegale rusmidler ikke er forenlig med helsekravene til å inneha førerkort. Leger, psykologer og optikere har meldeplikt.

Med andre ord; hvorvidt din rusbruk «medfører helseskade og gir økt trafikksikkerhetsrisiko» er vanskelig for oss å uttale oss om; dette blir en vurdering legen gjør ut ifra en rekke ulike kriterier. Her vil det naturligvis forekomme variasjon fra lege til lege, med hensyn til hvilke kriterier som vektlegges, hvordan, og i hvor stor grad.

 

Les mer:

2.1 Ruspåvirket kjøring

2.2. Øvelseskjøring

2.4. Hvordan få førerkortet tilbake?

Se også:

1. Legemidler og bilkjøring

3. Trafikkontroll