3.2. Rettigheter

Politiet har rett til å kreve at du avlegger prøve ved mistanke om ruspåvirket kjøring, eller ved tilfeldig trafikkontroll. Dette er hjemlet i Vegtrafikkloven § 22 a. Der fremgår også følgende:

Utåndingsprøve tas av politiet. Blodprøve og spyttprøve kan tas av lege, sykepleier, helsesekretær eller bioingeniør. Klinisk legeundersøkelse foretas når det er mistanke om påvirkning av andre midler enn alkohol eller andre særlige grunner taler for det.

Dersom du opplever at politi og/eller helsepersonell har handlet i strid med gjeldende regelverk, bør du konferere med en advokat eller jurist. Det er mulig å melde inn klage til politiet, samt kontakte Norsk Pasientforening og/eller Pasient- og brukerombudet for bistand.

 

Les mer:

3.1. Blod-, spytt-, utåndings- og urinprøver

Se også:

1. Legemidler og bilkjøring

2. Rusmidler og bilkjøring