Voksent barn av rusmisbruker – Trengs behandling?

Det er legen sammen med din forelder som kan søke den hen inn til behandling. Rusbehandlingen i Norge er det Spesialisthelsetjenesten som står for.

Det finnes primært tre typer hjelp du kan få for problemer med narkotika eller alkohol:

Avrusning: Akuttilbud som tar sikte på å få pasienten avruset (abstinensfri).  Kort behandlingsvarighet, gjerne maksimalt én måned. Etter avrusing er det hensiktsmessig at pasienten videreformidles til det øvrige hjelpeapparatet.

Dagbehandling/poliklinisk behandling: Behandling/oppfølging uten at pasienten er innlagt. Dvs. at pasienten drar hjem etter behandlingen og kommer tilbake hvis flere behandlinger er nødvendig. Ofte vil det dreie seg om ulike former for samtaleterapi. For ungdom finnes ofte egne tilbud innen DPS-ene.

Døgnbehandling: Behandling hvor pasienten bor på behandlingsinstitusjonen. Behandlingen defineres som korttids når det dreier seg om behandling under seks måneder. Landtids døgnbehandling kan gjerne strekke seg over flere år. Det finnes fler døgnbehandlingsplasser som er tilpasset ungdom.

Kommunen har ansvar for førstelinjetjenesten, slik som eldreomsorg og hjemmetjenester. Er det slik at din forelder har behov for for eksempel hjemmehjelp, TT-kort eller lignende, må dere kontakte kommunen. Hvis det er slik at din forelder ikke ønsker hjelp for rusbruken sin, kan det være hensiktsmessig å undersøke hva slags tiltak og goder hen kan ha rett på som kan lette hverdagen og bedre livskvaliteten.

Les videre: