Hva er skadelig bruk, misbruk og avhengighet?

Her er en forenklet oversikt over hva «skadelig bruk», «misbruk» og «avhengighet» betyr.

Betegnelser som avhengighet, skadelig bruk og misbruk, brukes innen helsevesenet når man omtaler rusproblemer. I helsevesenet kalles dette for rusdiagnoser.

En rusdiagnose kan settes når følgene av et rusmiddelbruk påvirker en persons livssituasjon og livsførsel på en ødeleggende måte.

Det finnes ulike «grader av rusproblemer». Grovt sett kan vi si at den minst omfattende er skadelig bruk. Deretter kommer misbruk. Avhengighet regnes som den mest omfattende rusdiagnosen.

Skadelig bruk

Skadelig bruk betyr at rusmidler brukes slik at det gir helseskade. Skaden kan være kroppslig (f. eks. hepatitt eller andre helseskader) eller psykisk (f. eks. episoder med depresjon). Skadelig bruk kan gi mye helseskade uten at det behøver å foreligge et avhengighetssyndrom.

Akutt ruspåvirkning, ”bakrus” o.l. er ikke i seg selv tilstrekkelig til å definere bruken som skadelig bruk.

Misbruk

Misbruk innebærer at ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt i løpet av de siste 12 månedene:

  1. Gjentatt bruk av rusmidler som fører til svikt i evnen til å mestre ansvar og plikter knyttet til arbeid, skole, hjem.
  2. Gjentatt bruk i situasjoner som kan medføre risiko for fysisk skade.
  3. Gjentatte legale problemer (politi, rettsvesen) knyttet til bruk av rusmidler.
  4. Fortsatt bruk til tross for vedvarende eller tilbakevendende sosiale og mellommenneskelige problemer som er forårsaket eller forsterket av effektene av rusmidler.

Misbruk kjennetegnes i tillegg av at kriteriene for avhengighet ikke er oppfylt.

Avhengighet

Å sette diagnosen ”avhengighet” kan bare gjøres hvis tre eller flere av følgende punktene har inntruffet samtidig i løpet av det foregående året:

Brukeren har

  • sterk lyst eller følelse av tvang til å innta rusmiddelet
  • problemer med å kontrollere rusinntaket med hensyn til innledning, avslutning og mengde
  • fysiologisk abstinenstilstand når rusbruken har opphørt eller er redusert, som viser seg ved det karakteristiske abstinenssyndromet for stoffet, eller bruk av samme (eller et nært beslektet) stoff for å lindre eller unngå abstinenssymptomer
  • utviklet toleranse, slik at økte substansdoser er nødvendig for å oppnå den samme effekten som lavere doser tidligere ga (for eksempel alkohol- eller opioidavhengige personer som daglig kan innta doser som er store nok til å slå ut eller ta livet av brukere uten toleranseutvikling)
  • føler økende likegyldighet overfor andre gleder eller interesser, som følge av bruk av ett eller flere rusmidler, og mer og mer tid brukes på å skaffe eller innta stoffer eller komme seg etter bruken
  • opprettholder rusbruken til tross for åpenbare tegn på skadelige konsekvenser, som leverskade etter betydelig alkoholkonsum, depressive perioder rett etter perioder med høyt inntak av psykoaktive stoffer, eller substansrelatert reduksjon av kognitivt funksjonsnivå, og man kan fastslå at brukeren var, eller kunne forventes å være, klar over skadens natur og omfang.

Kilde: Helsebiblioteket: Rusdiagnoser i ICD-10 og DSM-IV

Hvis du vil gå dypere inn i materien, se rapporten Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang. Denne rapporten fra SIRUS handler om misbruk og avhengighet av alkohol, narkotika og til dels spill og røyking.

Her diskuterer en gruppe SIRUS-forskere om hvordan man kan skille bruk, misbruk og avhengighet av rusmidler, hvordan oppfatninger av misbruk har endret seg over tid og hvordan man gjennom ulike metoder kan beregne antall misbrukere.